Plantes de tractament

Inici Plantes de tractament

Tirgi disposa de plantes de tractament de diferents residus, distribuïdes estratègicament, en diverses ubicacions, això ens permet reduir l’impacte mediambiental del procés logístic.

En les 6 Rs: reduir, reciclar, reutilitzar, recuperar, reeducar i reinserir socialment; és molt important utilitzar les tècniques més avançades, per a donar el tractament indicat a cada producte i realitzar tots el procediments amb la responsabilitat adequada.

Que Tirgi gestioni els residus mitjançant les seves pròpies plantes de tractament, significa avançar un pas en el camí de l’economia circular, donat que permet reduir intermediaris, millorant l’itinerari del residu.


PLANTA D’ENVASOS

És una instal·lació especialitzada en la selecció per composició dels envasos lleugers rebuts procedents de la recollida selectiva d'aquesta fracció (contenidor groc). Mecànica i manualment, es fa la selecció de diferents tipus de plàstics (PEAD –separat entre blanc i color–, PEBD, PET i envasos mixtes), envasos fèrrics i d'alumini, i cartró per begudes.
L'estructura de la planta és la següent:

Zona de recepció d'envasos: àrea on s'aboquen els envasos procedents de la recollida selectiva, un cop pesats.

Zona de tria: a l'inici d'aquesta zona hi ha un obridor de bosses. A continuació comença la selecció dels envasos segons composició. El triatge pot ser manual, magnètic, volumètric, per densitats, balístic, òptic, etc.

Zona de premsar i embalar: zona de premsatge i embalatge per a facilitar el transport a les plantes de reciclatge.

Zona de magatzem: àrea d'emmagatzematge dels materials seleccionats i pendents de ésser transportats a instal·lacions de tractament.

Zona d'oficines.

El rendiment aproximat de la nostra instal·lació és del 95% dels materials entrants, descomptant els impropis que ja no haurien d'arribar a la instal·lació.

PLANTA DE TRIATGE VALORITZABLES

Planta on venen a parar tots aquells residus industrials i municipals que son valoritzables o son susceptibles de ser-ho. Trobem tres tipus de residus.

Residu valoritzable: serien aquells residus que venen en bones condicions i que no s’ha de fer cap tria ni manipulat especial, directament es poden embalar i comercialitzar.

Barreja de residus industrials: son tots aquells residus que per diferents circumstàncies les empreses no poden separar en origen però si que son valoritzables per separat. Mitjançant el triatge a la nostre planta podem recuperar i valoritzar la major part del residus i treure el major rendiment, minimitzant així la part que acaba a l’abocador.

Manipulats de residus industrials: son aquells residus que per la seva naturalesa no son valoritzables perquè estan formats per dos o més materials diferents. A la nostra cadena de manipulats es separen per tipologia de materials, d’aquesta manera s’obté una valorització de cadascun dels materials per separat i es redueix o s’elimina la part que acaba a l’abocador. Un exemple serien els residus de de petit format com CD, DVD, blisters amb joguines, llibres amb articles de promoció, fascicles, col·leccionables, envasats i d’altres.

PLANTA VOLUMINOSOS

Tractem els residus voluminosos provinents de les deixalleries i de la recollida domiciliaria de la ciutat de Girona i municipis de la comarca.

El servei consisteix en la selecció, la separació i la trituració de residus voluminosos com mobles vells, electrodomèstics, fustes, ferralla, i altres estris, amb l’objectiu d’optimitzar la valorització dels residus entrats i aconseguir el mínim rebuig possible, i s’entén com a rebuig aquella fracció de residu no valoritzable.

PLANTA DE FUSTA I BIOMASSA

A la nostra planta gestora de residus de fusta recollim la fusta procedent de diferents processos industrials, de la tala o poda, els palets sobrants i la procedent de la construcció i demolició. La nostra línia de producció genera uns subproductes resultants, que en funció del seu origen i naturalesa es poden utilitzar com a combustible per a calderes de biomassa, com a serradures per al bestiar, per a la decoració de jardins i espais públics, i com a matèria primera per a la fabricació d’aglomerats.

PLANTA DE PLÀSTICS TÈCNICS

Disposem d’una planta gestora per la recuperació i comercialització de tot tipus de matèries plàstiques, tant els estàndards com PP, PELD, PEHD, PS, PET, PVC. Com les mes tècnics, com poden ser PMMA, PC, ABS, PC/ABS, PA, SAN...

Realitzem un complet procés de gestió de residus que consisteix: classificació, neteja i trituració o embalatge obtenint el producte final.
Per el desenvolupament de l’activitat, tenim un equip humà especialitzat, així com l’última tecnologia en maquinaria.

Els nostres clients potencials son totes aquelles empreses que generin residus plàstics com el sector automoció, alimentació (bobines), termoconformats...

PLANTA DE TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS PERILLOSOS

Estem autoritzats per a transferir diferents residus especials entre ells: dissolvents, envasos contaminats, filtres, productes químics, absorbents, pintures… A més a més, la nostra flota de vehicles equipada amb ADR està autoritzada per a realitzar el transport d’aquests residus. El nostre departament administratiu li tramitarà tota la documentació exigida per la normativa ambiental vigent.

PLANTA DE MANTENIMENT CONTENIDORS

Els contenidors que estan més malmesos, es porten a les nostres instal·lacions, on s’intenten reparar, i si no és possible es desballesten aprofitant totes les parts i peces que estan en bon estat.

PLANTA PAPER EN FORMAT I EN BOBINA

Comercialització de tot tipus de paper nou en bobines o en format palet tant pel mercat de primeres com segones. Fem format a mida pel sector impremta però també treballem papers pel sector alimentari o de la llar com tissús, cartonets, kraft o papers amb tractaments.

Planta de tractament de paper i cartró

Tractem els residus de paper i cartró generats per empreses o municipis. Aquest es dipositen en contenidors per al seu reciclatge. Quan es retiren són transportats en vehicles autoritzats a la planta de tractament complint amb la normativa mediambiental de gestió de residus.

Mitjançant el reciclatge de paper i el cartró contribuïm a la conservació de la massa forestal, estalviem fusta, combustible i tenim cura del medi ambient.

Planta de tractament destrucció confidencial d'arxiu

A Tirgi efectuem la destrucció confidencial segons les directrius de la norma UNE EN 15713 de destrucció segura de material confidencial i estem certificats d'acord amb aquesta norma, al nivell 6.

Oferim un servei complet de destrucció d'arxius, ja que ens encarreguem de la recollida dels documents i els portem a les nostres instal·lacions, on es produeix l'eliminació. Un cop finalitzada aquesta tasca separem correctament el restes materials sobrants per reciclar-los.

Amb els nostres serveis podrà eliminar la documentació i les dades personales, complint amb l'establert en les normatives vigents de protecció de dades personals: (RGPD 2016/679/UE) i la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i Garanties de Drets Digitals (LOPDGDD 3/2018).

Lloguer de contenidors

Posem a disposició dels nostres clients els contenidors que més s´adaptin a les seves necessitats de gestió i al seu cicle de generació de residus. Presentació de les opcions >

Tècniques i Recuperacions del Gironès TIRGI S.L.